Regulamin

REGULAMIN SERWISU do-sedna.pl

 

§ 1. DEFINICJE

 • Administrator Serwisu – Profit Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Polskiej 114, 60-401 Poznań, KRS: 0000496816 NIP: 7811893260 REGON: 30264972900000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000496816, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Baza danych – zasób Danych dotyczących określonej grupy podmiotów gospodarczych;
 • Dane – dostępne w zasobach Serwisu informacje dotyczące podmiotów gospodarczych, pochodzące ze Źródeł informacji;
 • Plik bazy – plik komputerowy o określonej zawartości i formacie, zawierający Pojedyncze rekordy z utworzonego Zestawienia;
 • Pojedynczy rekord – część Bazy danych zawierająca Dane pojedynczego podmiotu;
 • Posiadany rekord – Pojedynczy rekord, znajdujący się w co najmniej jednym z utworzonych Zestawień;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem do-sedna.pl jego oprogramowanie i bazy danych;
 • Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie;
 • Użytkownik – Użytkownik korzystający z Serwisu;
 • Zestawienie – zbiór Pojedynczych rekordów wybranych na podstawie zdefiniowanych przez Zarejestrowanego użytkownika kryteriów z utworzonej wcześniej Bazy danych;
 • Źródła informacji – wszystkie źródła informacji, z których Administrator serwisu korzysta przy budowie własnego zbioru danych; w szczególności:
  • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny,
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG), wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
  • oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
  • wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
  • ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
  • serwisy społecznościowe.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z usług Serwisu do-sedna.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora. Postanowienia Serwisu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administratorem Serwisu i świadczeniodawcą usługi elektronicznej serwisu do-sedna.pl w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) jest Profit Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 114, 60-401 Poznań KRS: 0000496816 NIP: 7811893260 REGON: 30264972900000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000496816, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.
 • Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 

§ 3. USŁUGI INFORMACYJNE

 • Przedmiotem działalności Administratora jest prowadzenie Serwisu internetowego zawierającego dane następujących podmiotów:
  • objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
  • objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestr Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny,
  • podlegających ujawnieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
  • podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  • podlegających wpisowi do innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy państwowe,
  • których dane są możliwe do uzyskania poprzez wyszukiwarki internetowe, 
  • których dane są możliwe do uzyskania w ramach ogólnodostępnych katalogów informacyjnych,
  • których dane uzyskano poprzez serwisy internetowe.
 • W ramach Serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora gromadzone są wyłącznie dane jawne i powszechnie dostępne. Zamieszczona w Serwisie wyszukiwarka umożliwia Użytkownikom dostęp do wiedzy o spółkach, stowarzyszeniach, związkach (pracodawców, zawodowych, sportowych), spółdzielniach, towarzystwach, cechach, izbach rzemieślniczych oraz organizacjach pożytku publicznego.
 • Serwis internetowy prowadzony pod adresem do-sedna.pl zawiera spis podmiotów dostępnych według następujących kryteriów: województwo, numeru KRS, REGON i NIP, nazwy oraz formy prawnej.
 • Serwis bezpłatnie udostępnia informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685).
 • Serwis bezpłatnie udostępnia informacje o podmiotach wpisanych do CEIDG prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).
 • Administrator zastrzega, że dane podmiotów umieszczonych w Serwisie do-sedna.pl są aktualne na dzień wskazany jako data aktualizacji danych poszczególnych podmiotów, a Użytkownik do-sedna.pl korzysta z danych na własną odpowiedzialność.

 

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Serwis w ramach świadczonych usług umożliwia Użytkownikom:

 • Sprawdzanie zawartości Baz danych,
 • Przeglądanie informacji statystycznych dotyczących zawartości zasobów Serwisu.

 

§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 
 • Dane zawarte w pobranych Plikach bazy mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w dowolnych celach nie naruszających obowiązującego prawa, z wyłączeniem ich dalszej odsprzedaży lub udostępnienia osobom trzecim.
 • Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego tj. na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386) oraz na mocy przepisów konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 • Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą „ciasteczek” (cookies), języka HTML w wersji 4.0 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
 • Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Administrator Serwisu zastrzega, że na jawność rejestrów przedsiębiorców składa się jawność formalna, określona w art. 10 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685) oznaczająca, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • Administrator Serwisu zastrzega również, że zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) z ochrony przewidzianej ww. ustawą nie korzystają urzędowe dokumenty i materiały, do których zalicza się Krajowy Rejestr Sądowy oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy.
 • Administrator Serwisu nie wyraża zgody na pobieranie danych przez Użytkowników portalu za pośrednictwem programów komputerowych.
 • Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania bazy danych wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub osób trzecich.
 • Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za prowadzenie publicznych rejestrów stanowiących Źródła informacji wykorzystywane przez Administratora serwisu.
 • Dane pochodzą bezpośrednio ze Źródeł informacji i nie są przez Administratora serwisu w żaden sposób modyfikowane. Administrator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania oczywistych błędów (np. literówek) w posiadanym zbiorze danych lub zmiany formy przechowywanych w nim informacji w celu podniesienia jakości świadczonych Usług.
 • Administrator serwisu nie będzie poprawiał zawartych w Bazach danych informacji na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie wykaże, że informacje zawarte w Bazach danych różnią się od informacji dostępnych w Źródłach informacji wykorzystywanych przez Administratora serwisu.
 • Administrator serwisu dokłada starań, aby Dane były aktualne.
 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie bądź w Bazach danych niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych danych zamieszczonych w ramach Serwisu do-sedna.pl. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.
 • Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.